มารู้จัก Admin

นายวิรุณ ทองพิลา       การศึกษา :   ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิตสุขศึกษา-พลศึกษา  ม.ศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา   กรุงเทพฯ  ปี พ.ศ. 2523ปริญญาโท  มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2546Master of Arts in Applied Professional Program DePaul University Chicago USA., 2008Master of Education (TESOL) University of Wollongong Australia, 2012       ประสบการณ์  :   ผู้ตัดสินสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย พระราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2525ผู้ตัดสินบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA Referee) ปี ค.ศ. 1989  License no. … Read more