เส้นทางความสำเร็จของบาสเกตบอล 3×3 สู่ระดับโลกและโอลิมปิกปี 2566

Last Updated: 28/12/2022By

En Rue De Paris (Road to Paris)

บาสเกตบอล 3×3 ร่วมใจสู่โอลิมปิกเกมส์ 2567

จากการจัดอันดับคะแนนสะสมประเทศของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปรากฏว่าประเทศไทยได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2566 ทั้งหมด 3 รุ่นได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีทีมชาย, อายุไม่เกิน 18 ปีทีมหญิงและอายุไม่เกิน 23 ปีทีมหญิง การได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันของประเทศไทยเนื่องจากคะแนนสะสมประเทศทั้งสามรุ่นผ่านเกณฑ์เข้าร่วมแข่งขันของสหพันธ์ฯ โดยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายประเทศไทยมีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่ 3 โลก, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีทีมหญิงประเทศไทยมีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่ 9 โลกและรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีทีมหญิงประเทศไทยมีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่ 19 โลก

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติที่ประชุมให้ส่งทีมบาสเกตบอล 3×3 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิงเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ชิงแชมป์โลก

ปี 2566 ณ. เมือง Lubin ประเทศโปแลนด์ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 – 02 ตุลาคม พ.ศ .2566 ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีทีมชายและทีมหญิงจัดแข่งขันที่เมือง Debrecen  ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 30 สังหาคม พ.ศ. 2566 – 04 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะดำเนินการกิจกรรมระดมทุนร่วมแรงร่วมใจส่งบาสไทยไปบาสโลกโดยมีอาจารย์วิรุณ ทองพิลา เป็นหัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมระดมทุนฯ

นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของวงการบาสเกตบอล 3×3 ของประเทศไทยที่มีโอกาสแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นรายการบาสเกตบอล 3×3 ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ประเทศสมาชิกสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) พยายามทำคะแนนสะสมประเทศให้ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายๆ แต่ประเทศไทยทำได้แล้ว

ประเทศไทยกับรายการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ทำได้แต่ย้อนกลับไป 3-4 ปีที่ผ่านมาก่อนที่โรคโควิท 19 จะระบาดทั่วโลกประเทศไทยก็เคยได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง จัดแข่งขันที่เมืองอุลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย แต่ประเทศไทยขอสละสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเนื่องจากโรคระบาดรุนแรงและอีกรายการหนึ่งที่ประเทศไทยได้ร่วมแข่งขันกับรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือรายการ  Olympic Qualifying Tournament ประเภททีมหญิงทั่วไปที่เมืองกราซ (Graz) ประเทศออสเตรีย เป็นรอบคัดเลือกทีมบาสเกตบอล 3×3 จากทั่วโลกทั้งหมด 20 ทีมคัดเหลือ 3 ทีมเข้าเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายเดียวกับประเทศชั้นนำของโลกได้แก่ ญี่ปุ่น, ออสเตเลีย, ยูเครน, อิหร่าน ผลการแข่งขันชนะอิหร่านที่เหลือแพ้หมดตกรอบแรก

องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกและโอลิมปิกที่ผ่านมาก็คือคะแนนสะสมประเทศครับ (Thailand Ranking Points) โดยที่คะแนนสะสมประเทศสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) กำหนดไว้ 3 รุ่นได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีและรุ่นทั่วไป ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง รวมทั้งหมด 6 รุ่นอายุ โดยนักกีฬาที่มีคะแนนสะสมของตัวเอง (Individual ranking point) สูงสุดของประเทศแต่ละรุ่นจำนวน 25 คนทำคะแนนสะสมรวมกันโดยการเข้าร่วมการแข่งขันรายการที่สหพันธ์ฯให้การรับรอง(FIBA endorsed)

ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 9 รายการในรอบ 1 ปีการแข่งขัน

En Rue De Paris (Road to Paris) เส้นทางเดินสู่กรุงปารีสกับรายการโอลิมปิกฤดูร้อน (Summer Olympic Game) ในปี 2024 (พ.ศ.2567) ประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะทำได้อีกครั้งเนื่องจากทีมแข่งขันเป็นรุ่นทั่วไปและในเวลานี้อันดับคะแนนสะสมประเทศ (พ.ย.2565) ทีมชายอยู่อันดับที่ 28 โลกและทีมหญิงอยู่อันดับที่ 21 โลกขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีทีมชายอยู่อันดับที่ 26 โลกและรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีทีมหญิงอยู่อันดับที่ 19 โลก สุดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีทีมชายอยู่อันดับที่ 3 โลกและรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีทีมหญิงอยู่อันดับที่ 9 ของโลก จะเห็นได้ว่าอันดับโลกของประเทศไทยทั้งหมด 6 รุ่นอายุอยู่ในอันดับที่ดีและมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกและโอลิมปิกเนื่องจากการจัดอันดับคะแนนสะสมประเทศที่จะได้สิทธิร่วมแข่งขันจะต้องอยู่อันดับไม่เกิน 25 โลกครับ

ปัจจุบันบาสเกตบอล 3×3 ภายในประเทศพัฒนาก้าวไกลกว่าเดิมมากเพราะประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงหันมาเล่นและร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 มากขึ้นนักกีฬาให้ความสำคัญกับการเก็บคะแนนสะสมของตนเองโดยเข้าร่วมแข่งขันรายการที่สหพันธ์ฯ ให้การรับรอง (FIBA endorsed) อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันและให้การสนับสนุนกลุ่มจัดแข่งขันเอกชนตลอดจนส่งทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องจึงทำให้คะแนนสะสมประเทศก้าวขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของโลกอย่างน่าภาคภูมิใจไม่น้อยไปกว่าการได้ 2 เหรียญทองรายการ SEA Games ที่ประเทศเวียดนาม

การดำเนินงานเพื่อให้เส้นทางสู่ปารีสประสบผลสำเร็จ ทุกภาคส่วนบาสเกตบอล 3×3 จะต้องทำงานกันต่อไปอย่างหนักเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ดังนี้

 1. ส่งทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกปี 2566 ที่ได้สิทธิทั้ง 3 รุ่นอายุเพราะคะแนน

สะสมรายการชิงแชมป์โลกจะได้ระดับ 9 (สีแดง) จาก 10 ระดับทำให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันได้คะแนนสะสมตนเองสูง (9คูณคะแนนที่ทำได้) ตามไปด้วย

 1. สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 หรือให้การสนับสนุน

กลุ่มจัดการแข่งขันเอกชนโดยใช้ระบบของสหพันธ์ฯ (FIBA Platforms) เนื่องจากการจัดการแข่งขันด้วยระบบใหม่นี้จะทำให้รายการแข่งขันและนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันจะมีคะแนนสะสมสูง

 1. สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชาติร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ เช่นรายการ

Women’s Series, U23 Nation Leagues, Asia Cup เป็นต้นเพราะเป็นรายการที่สหพันธ์ฯ จัดแข่งขันจึงมีคะแนนสะสมสูง

 1. สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬารุ่นอายุที่ทำคะแนนสะสม

ประเทศได้เข้าร่วมชิงแชมป์โลกและกลุ่มผู้จัดการแข่งขันภายในประเทศที่ทำคะแนนได้มากที่สุด

จากกลยุทธ์การดำเนินงานบาสเกตบอล 3×3 ข้างต้นกลุ่มบาสเกตบอล 3×3 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ

ไทยมีความมั่นใจว่าด้วยความพยายามและมุ่งมั่นพร้อมการทำงานเชิงรุกดังกล่าวจะทำให้บาสเกตบอล 3×3 ของประเทศไทยอยู่ในระดับโลกและนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยจะได้เหยียบสนามโอลิมปิกปารีสอย่างแน่นอนครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมทีมและอันดับที่สหพันธ์ฯ กำหนดให้แข่งขันระดับโลก 3 รุ่นอายุ

     รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย   ประกอบด้วยทีมแข่งขันทั้งหมด  20 ทีมทั่วโลก ดังนี้

ทีมที่ 1     Hungary                          เจ้าภาพ                                   อันดับประเทศ :  60
ทีมที่ 2     France                            แชมป์ครั้งที่แล้ว                                   “          :    8
ทีมที่ 3     Latvia                              แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   4
ทีมที่ 4     Japan                               แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   28
ทีมที่ 5    Germany                          แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   1
ทีมที่ 6     ยังไม่ระบุประเทศ                แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :
ทีมที่ 7     Mongolia                        แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   24
ทีมที่ 8     Israel                               แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   46
ทีมที่ 9    ยังไม่ระบุประเทศ                 แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :
ทีมที่ 10     India                              แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   30
ทีมที่ 11     ยังไม่ระบุประเทศ               แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :
ทีมที่ 12     Estonia                        คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  2
ทีมที่ 13     Qatar                           คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  3
ทีมที่ 14     Thailand               คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  6
ทีมที่ 15     Brazil                          คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  7
ทีมที่ 16     Tunisia                        คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  9
ทีมที่ 17     Slovenia                      คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  10
ทีมที่ 18     Uzbekistan                  คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  11
ทีมที่ 19     Serbia                          คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  12
ทีมที่ 20     ยังไม่ระบุประเทศ           คะแนนสะสม                             อันดับประเทศ :

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง   ประกอบด้วยทีมแข่งขันทั้งหมด  20 ทีมทั่วโลก ดังนี้

ทีมที่ 1     Hungary                          เจ้าภาพ                                   อันดับประเทศ :  40
ทีมที่ 2     America                          แชมป์ครั้งที่แล้ว                                   “          :  39
ทีมที่ 3     ยังไม่ระบุประเทศ                แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :
ทีมที่ 4     Spain                               แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   28
ทีมที่ 5    France                              แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   6
ทีมที่ 6     Poland                                  แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :  14
ทีมที่ 7     Japan                              แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   13
ทีมที่ 8     Chinese Taipei               แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   51
ทีมที่ 9    ยังไม่ระบุประเทศ                 แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :
ทีมที่ 10     Malaysia                       แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :   27
ทีมที่ 11     ยังไม่ระบุประเทศ               แชมป์ทวีป                             อันดับประเทศ :
ทีมที่ 12     Qatar                              คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :  1
ทีมที่ 13     Germany                        คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :  2
ทีมที่ 14     Uruguay                         คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :  3
ทีมที่ 15     Brazil                          คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  4
ทีมที่ 16     Uzbekistan                  คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  5
           ทีมที่ 17    Thailand                   คะแนนสะสม                        อันดับประเทศ :  8
           ทีมที่ 18     Tunisia                       คะแนนสะสม                             อันดับประเทศ :  9
ทีมที่ 19     Dominican Republic คะแนนสะสม                              อันดับประเทศ :  10
ทีมที่ 20     ยังไม่ระบุประเทศ           คะแนนสะสม                             อันดับประเทศ :

 

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง   ประกอบด้วยทีมแข่งขันทั้งหมด  20 ทีมทั่วโลก ดังนี้

ทีมที่ 1     Poland                              เจ้าภาพ                                   อันดับประเทศ :  12
ทีมที่ 2     France                             แชมป์ครั้งที่แล้ว                       อันดับประเทศ :  1
ทีมที่ 3     China                              คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :   2
ทีมที่ 4     Japan                              คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :   3
ทีมที่ 5    Germany                         คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :   4
ทีมที่ 6     Netherlands                      คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :   5
ทีมที่ 7     Mongolia                       คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :   6
ทีมที่ 8    Lithuania                         คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :   7
ทีมที่ 9    Romania                            คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :   8
ทีมที่ 10   Czech Republic              คะแนนสะสม                          อันดับประเทศ :   9
ทีมที่ 11    Italy                                   คะแนนสะสม                           อันดับประเทศ :  10
ทีมที่ 12     United States                คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  11
ทีมที่ 13     Egypt                             คะแนนสะสม                           อันดับประเทศ :  13
ทีมที่ 14     Hungary                         คะแนนสะสม                            อันดับประเทศ :  14
ทีมที่ 15     Austria                         คะแนนสะสม                             อันดับประเทศ :  15
ทีมที่ 16    Thailand                     คะแนนสะสม                       อันดับประเทศ : 19
           ทีมที่ 17      Tunisia                           คะแนนสะสม                             อันดับประเทศ :  21
ทีมที่ 18     Venezuela                    คะแนนสะสม                             อันดับประเทศ :  23
ทีมที่ 19     Qatar                           คะแนนสะสม                              อันดับประเทศ :  24
ทีมที่ 20     Chile                               คะแนนสะสม                              อันดับประเทศ :   27

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเส้นทางทีมบาสเกตบอล 3×3 ประเทศไทยกับเส้นทางสู่โอลิมปิกปารีส 2024

ข้อมูลล่าสุดอันดับโลกรุ่นอายุทั่วไปทีมชายและทีมหญิงของประเทศไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คือ

รุ่นอายุทั่วไปทีมชาย อยู่ที่อันดับ 24  มีคะแนนสะสมอยู่ที่ 882,553 คะแนน ขณะที่อันดับ 20 ประเทศฟิลิปปินส์ มีคะแนนที่ 1,021,760 คะแนน

รุ่นอายุทั่วไปทีมหญิง อยู่ที่อันดับ 22 มีคะแนนสะสมอยู่ที่ 274,927 คะแนน ขณะที่อันดับ 20 ประเทศ Ukraine มีคะแนน 279,294 คะแนน

การแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 รายการโอลิมปิกเป็นการแข่งขันรุ่นทั่วไปประเภททีมชายและประเภททีมหญิงโดยกำหนดทีมแข่งขันจำนวน 8 ทีม เส้นทางการคัดเลือกทีมชาติสมาชิกสหพันธ์ฯ เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่กรุงปารี ประเทศฝรั่งเศส กลางปีค.ศ. 2024  มีดังนี้

 1. สหพันธ์ฯ ให้สิทธิทีมที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุด 3 ทีมทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยมี 1 ทีมทั้ง

สองประเภทเป็นทีมจากประเทศเจ้าภาพ ส่วนที่เหลือ 2 ทีมจะคะแนนสูงสุด

 1. สหพันธ์ฯ จัดแข่งขันรายการ FIBA Universality -Driven Olympic Tournament ครั้งที่ 1 โดย

คัดเลือกทีมชาติสมาชิกจำนวน 8 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดที่ยังไม่ได้สิทธิจากข้อที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันทีมที่มีคะแนนดีที่สุด 1 ทีมเข้ารอบสุดท้าย

 1. สหพันธ์ฯ จัดแข่งขันรายการ FIBA Universality -Driven Olympic Tournament ครั้งที่ 2 โดย

คัดเลือกทีมชาติสมาชิกจำนวน 8 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดที่ยังไม่ได้สิทธิจากข้อที่ 1,2  เข้าร่วมแข่งขันทีมที่มีคะแนนดีที่สุด 1 ทีมเข้ารอบสุดท้าย

 1. สหพันธ์ฯ จัดแข่งขันรายการ Olympic Qualifying Tournament โดยคัดเลือกทีมชาติสมาชิก

จำนวน 16 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดที่ยังไม่ได้สิทธิจากข้อที่ 1, 2, 3 เข้าร่วมแข่งขันทีมที่มีคะแนนดีที่สุด 3 ทีมเข้ารอบสุดท้ายซึ่งรายการนี้ประเทศไทยเคยได้สิทธิเข้าร่วมคัดเลือกที่เมือง Graz ประเทศออสเตรีย เพื่อแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว โดยครั้งนั้นประเทศไทยได้สิทธิเข้าร่วมคัดเลือกด้วยอันดับคะแนนสะสมประเทศอยู่ที่อันดับ 22 และได้อยู่ร่วมสายกับประเทศยูเครน, ญี่ปุ่น, ออสเตเลีย, อิหร่านและไทย แข่งขัน 4 ครั้ง ชนะอิหร่าน ที่เหลือแพ้หมด ตกรอบแรก

สำหรับเส้นทางที่ประเทศไทยจะมีโอกาสได้เล่นรายการนี้เป็นไปได้ครับเนื่องจากขณะนี้อันดับของรุ่นทั่วไปทีม

ชายอยู่ที่ 24 ส่วนทีมหญิงอยู่ที่ 20 ในเวลาที่เหลือก่อนการแข่งขันปี 2024 มีเวลาที่จะเก็บคะแนนเพื่อรักษาอันดับให้ได้ต่ำกว่า 20 เพื่อให้ได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันซึ่งทีมทั่วโลกก็พยายามให้ได้สิทธิเหมือนกัน  การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้สิทธิฯ ดังกล่าว ควรดำเนินการดังนี้

 1. รายการแข่งขันภายในประเทศตลอดทั้งปี 2566 ที่จัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ให้จัดรุ่นแข่งขัน

ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีควบคู่ไปกับรุ่นทั่วไป (นักกีฬาทั้งสองรุ่นนำมารวมตัวเป็นทีมรุ่นทั่วไป)

 1. รายการแข่งขันระดับนานาชาติ สมาคมฯส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันรายการ Nation Leagues รุ่น 23 ปี

และรายการ Women Series ในปี 2566 เพราะว่าทั้งสองรายการมีคะแนนสะสมสูงมาก

 1. สมาคมฯ ส่งทีมแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ชิงแชมป์โลกปี 2566 ประเทศไทยได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขัน

และได้ยืนยันเข้าร่วมแข่งขันแล้วทั้ง 3 รุ่นคือรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีทีมชาย, ทีมหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีทีมหญิง การได้เข้าร่วมรายการระดับโลกนอกจากประเทศไทยจะได้ก้าวสู่ระดับโลกแล้ว นักกีฬายังได้ประสบการณ์ระดับสูงและชื่อเสียงของประเทศไทยก็จะติดอันดับสูงที่สุดของโลกอีกด้วย

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของบาสเกตบอล 3×3 ประเทศไทยที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันให้ทีมชาติไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกและโอลิมปิกกันแล้วครับ

อ.วิรุณ ทองพิลา

09 / 12 / 2565

editor's pick

latest video

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua

Leave A Comment